අද ආරඹවන දින දෙකක ආණ්ඩුකාර වරුන්ගේ සමුළුව ජනාධිපති කෝවින්ද් ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.

 

අගනුවර නවදිල්ලියේ රාශ්ට්‍රපති භවන්හි අද ආරඹවීමට නියමිත දින දෙකක ආණ්ඩුකාර වරුන්ගේ සමුළුව ජනාධිපති රාම් නාථ් කෝවින්ද් මහතාගේ ගේ මුළසුන යටතේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. “නව ඉන්දියා-2022” යන පාඨය මෙම සමුළුවේ ‍තේමාව ලෙසට යොදවා ඇත. මෙම සමුළුවේහි ඉතාමත්ම වැදගත් විෂයන් ගණනාවකට අවධානය යොමුකොට දීමට ආණ්ඩුකාර වරුන් පිසරිස සැරසි සිටිති.