මධ්‍ය රජයේ කැබිනැට් මණ්ඩලයෙන් 7වන වැටුප් කොමිසමට අනුමැතිය ලැබිමත් සමගින් ගුරුවරුන්ට සහ විශ්වවිද්‍යාල වල අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලිය සාමාජිකයින්ට මෙන්ම තාක්ෂණික අධ්‍යයන ආයතන සහ රජයෙන් ආධාර ලැබෙන කොළිජි වළ ආචාරවරුන්ටත් වාසි ගෙනදෙති.

 

කුශලතා සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයට අයත් යෝජනා ක්‍රම දෙකකටත් අනුමැතිය පිරිනැමේ.

මධ්‍ය රජයේ කැබිනැට් මණ්ඩලයෙන් 7වන වැටුප් කොමිසමට අනුමැතිය ලැබිමත් සමගින් ගුරුවරුන්ට සහ විශ්වවිද්‍යාල වල අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලිය සාමාජිකයින්ට මෙන්ම තාක්ෂණික අධ්‍යයන ආයතන සහ රජයෙන් ආධාර ලැබෙන කොළිජි වළ ආචාරවරුන්ටත් වාසි ගෙනදි ඇත. කුශලතා සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයට අයත් යෝජනා ක්‍රම දෙකකටත් කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අනුමැතිය පිරිනැමී ඇත. මෙම වාසිය වසර 2016 ජනවාරි මස 1වැනිදා සිට වළංගු වන  විධියෙන් ලැබිය යුතු පිරිසට ලැබෙන විධියෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය විධිවිධානය යොදවා ඇත.