කාන්තාවන්ව වැඩි වැඩියෙන් ක්‍රීඩා වළට සහභාගි කරවා ගැනීමට කාන්කා සහ ළමා සංවර්ධන කටයුතු අහාත්‍යාංශය සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයත් ඒකාබද්ධව කටයුතු කරීමට සූදානම් වෙති.

කාන්තාවන්ව වැඩි වැඩියෙන් ක්‍රීඩා වළට සහභාගි කරවා ගැනීමට කාන්තා සහ ළමා සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය මෙන්ම යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් ඒකාබද්ධව කටයුතු කරීමට සූදානම් වී සිටිති. අගනුවර නවදිල්ලියේහි “ගැහැණු දරුවන්ව බළවත් කිරිමේ කාර්යන්හි ක්‍රිඩාවේ කාර්ය බාරය” යන තේමාව යටතේ පැවැත්වු සාකච්ජා වැඩ මුළුවකට සහභාගි වෙමින් කාන්තා සහ ළමා සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍ය මනේකා ගාන්ධි මහත්මිය එම කාරනය ප්‍රකාශ කොට ඇත.