තුර්කියේ තෙල් පිරිපහදු කම්හළක සිදුවු පිපුරුමකදී 4 දෙනෙකක් මරනයට පත්වුණු අතර දෙදෙනෙකුටත් තුවාල.

තුර්කියේ ඉජ්මීර්හි ටුප්රාස් නැමත් තෙල් පිරිපහදු කම්හළේ තෙල් ටැංකියක් අළුත් වැඩියා කරමින් සිටියදී බදාදා සිදුවුණු පිපුරුමකින් පුද්ගලයින් සතර දෙනෙකක් මරනයට පත්වුණු අතර තවත් දෙදෙනෙකුටත් තුවාල සිදු කොට තිබුණු බව රජයේ පාලන අනඩොලු ඒජන්සි සමාගම ප්‍රකාශ කොට ඇත.