සාධක ඉදිරිපත් නොවුවහොත් හෆිස් සයිද්ව මුදවාලිය හැකි බව ලහොර් ඉහළ උසාවය පවසයි.

මුම්බයි ත්‍රස්තවාද ප්‍රහාරයට මුලික වගකිවයුත්තා ලෙසට චූදිත හෆිස් සයිද්ට එරෙහිව පාකිස්ථාන් රජය කළට වේලාවට ප්‍රමාණවත් සාධක ඉදිරිපත් කිරීමට අසමත් වුවහොත් දැනට නිවාස සිර අඩස්සියේහි පසුවන ඔහුව මුදවා හැරීමට සිදුවන  බව ලහොර් ඉහළ උසාවිය ප්‍රකාශ කර ඇත. ජම්මාත්-උඩ්-ඩාවා (Jamaat-ud-Dawa)  (JuD)) සංවිධානයේ  ප්‍රධානියාව මෙම වසර ජනවාරි 31වනදා සිට ත්‍රස්තවාද මර්ධන නීතිය යටතේ නිවාස සිර අඩස්සියේහි රඳවා තබා ඇත.