වයස අවුරුදු 15-18 ටත් අඩු වයසේ භාර්යාවන් හා කායික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම දඬුවම් ලැබිය හැකි අපරාධ ලෙසට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තින්දු කරයි.

වයස අවුරුදු 15-18 ටත් අඩු වයසේ භාර්යාවන් හා කායික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම ව්‍යවශ්ථාවට පටහැනි දඬුවම් ලැබිය හැකි අපරාධයක ලෙසට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තින්දු කර ඇත. කෙසේ නමුදු සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 18 කැමැත්ත අකමැත්ත ප්‍රකාශ කළහැකි වයස සිමාය ලෙසට පිළිගැනේ.