සෘජු ආදායම් බදු එකතුව මෙම මුල්‍ය වසරේ ප්‍රථම අර්ධ කාර්තුවේදි 15.8%න් වර්ධනය වේ.

සෘජු ආදායම් බදු එකතුව මෙම මුල්‍ය වසරේ ප්‍රථම අර්ධ කාර්තුවේදි 15.8%න් වර්ධනය වුණු බව මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කොට ඇත. මෙම වසර සැප්තැම්බර් මස වන විට සෘජු ආදායම් බද්ද එකතුව ලක්ෂ කෝටි 1.77ක් ඉක්මවා යෑමක් පෙන්නුම් කරවනු ලැබු  බව ප්‍රකාශ කරන් මුදල් අමාත්‍යාංශය පසුගිය වසරේ එම වකවානුවට වඩා 11.5%න් එය ඉහළ නැංවීමක් ප්‍රදර්ශනය වුණු බවද පවසා ඇත.