அங்கும் இங்கும் – தியாகராஜர்

ஆர் மீனாட்சி

தந்தை செய்யும் பூஜைகளால் ராம பக்தியில் திளைத்து, பாடல்கள் இயற்றி, பக்தியைப் பரப்பியவர்.

 

Pin It