அறிவியல் அரும்புகள் – சூரியக் குடும்பத்துக்கு முன் உருவான கல்

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன்

சூரியக் குடும்பம் உருவாகும் முன்னரே உருவான ஒரு சிறிய கல்லை விஞ்ஞானிகள் இனம் கண்டுள்ளனர்.

Pin It