அறிவியல் அரும்புகள் – தனிம அட்டவணை ஆண்டு

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன்

உறங்கிக்கொண்டிருந்த டிமித்ரி மெண்டலேவ் திடீரென எங்கும் கும்மிருட்டு கம்ம, விழித்தார். நூறாண்டு கால அறிவியல் தேடலுக்கு விடை கண்டதாக உணர்ந்தார்.

Pin It