அறிவியல் அரும்புகள் – புதன்

டி வி வெங்கடேஸ்வரன்

அதிக அளவு வெப்பமும் தட்பமும் ஒருங்கே வாய்த்த கோள்

 

Pin It