சந்திப்பில் இன்று – டாக்டர் ராஜ கணபதி

சந்திப்பவர் – எம். மஹாலக்‌ஷ்மி

மருத்துவம் இறுதியாண்டின் போது  மருத்துவச் சேவைத் திட்டத்தில் கிராமப்புறச் சேவையினால் ஏற்பட்ட ஆர்வம் ஒரு பெரிய தூண்டுகோலாக அமைந்தது.

Pin It