தொடர்புக்கு

இயக்குநர்

தமிழ்ச் சேவை,

வெளிநாட்டுச் சேவைப் பிரிவு, அகில இந்திய வானொலி,

புதிய ஒலிபரப்பகம், நாடாளுமன்றத் தெரு,

புது தில்லி – 110001

(அஞ்சல் பெட்டி எண் 500)

இணைய தளம்: airworldservice.org/tamil

மின்னஞ்சல்: delhitamilnatham@gmail.com, tamilesdair@gmail.com

 

இயக்குநர்:

அமலன் ஜோதி மஜும்தார்   011 2342 122

மின்னஞ்சல்: directoresd@yahoo.co.in

பி. குருமூர்த்தி  

மொழி பெயர்ப்பாளர் மற்றும் அறிவிப்பாளர்

தமிழ்ப் பிரிவு பொறுப்பு.

Pin It