“பஜரே சித்தே”

M D ராமநாதன் – ராகம்: கல்யாணி.  தாளம் – மிஷ்ர சாபு.

Pin It