“நன்னு விடச்சி”

மகாராஜபுரம் சந்தானம் – ராகம்: ரீதிகௌலை. ஆதி தாளம் தியாகராஜ கீர்த்தனை