மே மாதத்தில், இதுவரை இல்லாத மிகக் குறைந்த 2.18 சதம் என்ற அளவில், சில்ல...

இவ்வாண்டு மே மாதத்தில், இதுவரை இல்லாத மிகக் குறைந்த 2.18 சதம் என்ற அளவில், சில்லறைப் பணவீக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சமையல் பண்டங்கள், காய்கறிகள், பருப்புக்கள் ஆகியவற்றின் விலை கடுமையாகக் குறைந்து காணப்பட்ட...