தியாகராஜரின் கீர்த்தனை.

முசிறி சுப்ரமணிய ஐயரின் நாதோபாசனா. ராகம் – பெகாடா. ஆதி தாளம்

Pin It