జయ జయ రామ …

గానం : శ్రీమతి ఛాయాదేవి, శ్రీ చిత్తరంజన్, హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ (లలిత, హరిప్రియ), శ్రీ జి  బాలకృష్ణ  ప్రసాద్