పరమానంద రహస్య …

గానం : డాక్టర్ ఎమ్.  బాలమురళీకృష్ణ