అంతరంగమెల్ల …

గానం : నేదునూరి కృష్ణమూర్తి, రాఘవచారి, మల్లాది రవికుమార్