ఓ రమారమణ …

గానం : శ్రీ ఎమ్ వి రమణ మూర్తి,  శ్రీ పెమ్మరాజు సూర్యా రావు