రామ ఇకనన్ను – త్యాగరాజ కీర్తన – శహన రాగం – రూపక తాళం

 డి శ్రీనివాస్ – వీణ