వాతావరణం గురించి ఆరు గంటలు ముందుగానే కచ్చితమైన హెచ్చరికలు చేసే విధంగా సహాయపందేందుకు భారత వాతావరణ శాఖ కోస్తా, ప్రధాన నగరాల్లో 27 డాప్లార్ రాడార్లు అమర్చనుంది.

వాతావరణం గురించి ఆరు గంటలు ముందుగానే కచ్చితమైన హెచ్చరికలు చేసే విధంగా సహాయపందేందుకు భారత వాతావరణ శాఖ కోస్తా, ప్రధాన నగరాల్లో 27 డాప్లార్ రేడార్లు అమర్చనుంది.