అంతరంగమెల్ల …

గానం : నేదునూరి కృష్ణమూర్తి, రాఘవచారి, మల్లాది రవికుమార్

ఓ రమారమణ …

గానం : శ్రీ ఎమ్ వి రమణ మూర్తి,  శ్రీ పెమ్మరాజు సూర్యా రావు

జయ జయ రామ …

గానం : శ్రీమతి ఛాయాదేవి, శ్రీ చిత్తరంజన్, హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ (లలిత, హరిప్రియ), శ్రీ జి  బాలకృష్ణ  ప్రసాద్...