การเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศเพิ่มที่ 16 % เดือนกุมภาพันธ์

 การเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศภายในประเทศเพิ่มประมาณร้อยละ 16 หรือ ที่ 8,655,000 คน เดือนกุมภาพันธ์ ตามข้อมูลของการบินพลเรือน