ธนาคารโลกประกาศปล่อยเงิน 57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯแก่ฃับสหราแอฟริกา

 

ธนาคารโลกประกาศให้เงิน 57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯแก่ย่านฃับสหราแอฟริกาสำหรับปีการเงิน 3 ปีข้างหน้า  ในวงเงินจำนวนดังกล่าวนี้ เงินจำนวน 45 พันล้านดอลลาร์จะมาจากสมาคมการพัฒนาระหว่างประเทศ  ธนาคารโลกปล่อยเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยแก่ประเทศที่ยากจนที่สุด