ประธานาธิบดีกล่าวว่าพุทธปรัชญาสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

 

นายประณบ มุเขร์จี ประธานาธิบดีกล่าวว่าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของโลกปลอดจากอันตรายแห่งความรุนแรง  ขณะกล่าวปราศรัยต่อพิธีปิดการประชุมระหว่างประเทศเรื่องพุทธศาสนา ในศตวรรษที่ 21 ณ เมืองราชคฤห์ อำเภอนาลันทา รัฐพิหาร ประธานาธิบดีกล่าวว่าวิฤกตนี้กำลังแพร่หลาย