ฉลองวันพุทธะปูรณีมา หรือวันวิสาขบูชาในอินเดียวันนี้ – ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสนี้  

เฉลิมฉลองวันพุทธะปูรณีมา หรือวันสิขาขบูชา ในอินเดียวันนี้ ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประธานาธิบดี นายประณาบ มุเขร์จี  ในสารเนื่องในโอกาสนี้ ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัญญลักษณ์ที่โชติช่วงแห่งอุดมการณ์ที่สูงส่งและความห่วงใยมนุษยชาติ  คำสอนของพระตถาคตเรื่องความเมตตากรุณา อหิงสา และความเสมอภาค เป็นดวงประทีปส่องทางมวลมนุษย์ไปสู่การหลุดพ้น  คำสอนด้งกล่าวนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รองประธานาธิบดี นายฮามิด อันซารี กล่าวว่าคำสอนอมตะเกี่ยวกับสันติภาพ สายกลาง และความเมตตากรุณา ของพุทธองค์คงเป็นประทีปนำทางประชาชนไปสู่การกำจัดความทุกข์ของมวลมนุษย์

นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี กส่าวเนื่องในวันวิสาขะว่าปัจจุบันประชาชนกำลังรำลึกถึงอุดมคติของพระโคตมพุทธและคำสอนที่อมตะของพระองค์จะเป็นประทีปส่องทางคนรุ่นหลัง