นายกรัฐมนตรีโมดี ร้องขอให้รัฐต่างๆ ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดกับกลุ่มพลเรือนที่อ้างตนเองว่าเป็นผู้พิทักษ์รักษาวัว ที่ทำตามใจตัวในความรุนแรง

เมือวันอาทิตย์ นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี กล่าวว่าจะต้องดำเนินมาตรการที่เข้มงวดกับประชาชนที่พัวพันในนามของการักษาโค นอกจากนี้นายกฯยังกล่าวอีกว่าระฐบาลประจำรัฐต่างๆจะต้องดำเนินการกับประชาชนดังกล่าวข้างต้น และว่ามีกฎหมายสำหรับรักษาโค แต่การฝ่าฝืนกฎหมายนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะดึงเอาการเมืองเข้ามาก้าวก่าย นั่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ

นายกรัฐมนตรีโมดี ร้องขอให้พรรคการเมืองต่างๆร่วมมือกับต่อต้านการทุจริต และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการอนุวัตตามภาษีสินค้าและบริการทั่วประเทศ