รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายสิทธิของเด็กในการศึกษาให้เปล่าและภาคบังคับ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ปี 2017

รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายสิทธิของเด็กในการศึกษาให้เปล่าและภาคบังคับ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ปี 2017 พร้อมด้วยการลงความเห็นชอบของสภาสูง เมื่อวันอังคาร

ก่อนหน้านี้ สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างดังกล่าว    ระหว่างการตอบอภิปรายเรื่องร่างกฎหมายฉบับนี้ นายปรากาศ เชาวเดการ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่าการศึกษาเป็นนโยบายแห่งชาติ และพรรคการเมืองทั้งหมดจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุถึงเรื่องนี้  และว่ามาตรฐานที่ตกต่ำลงของการศึกษา ในโรงเรียนรัฐบาล เป็นเรื่องน่าวิตก และรัฐบาลได้ทำการริเริ่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา