รัฐบาลกลางประกาศให้รัฐอัสสัมทั้งหมดเป็น “อาณาบริเวณที่ยุ่งเหยิง “ตามกฎหมายการให้อำนาจพิเศษกองทัพ เป็นเวลาอีกหนึ่งเดือน

รัฐบาลกลางประกาศให้รัฐอัสสัมทั้งหมดเป็น “อาณาบริเวณที่ยุ่งเหยิง “ตามกฎหมายการให้อำนาจพิเศษกองทัพ เป็นเวลาอีกหนึ่งเดือน โดยอ้างกิจกรรมความรุนแรงต่างๆของกลุ่มก่อความไม่สงบ เช่น แนวร่วมปลดปล่อยรัฐอัสสัม แนวหน้าประชาธิปไตยแห่งชาติ โบโดแลนด์ และกลุ่มอื่นๆ

 นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังประกาศให้บริเณชายแดนรัฐเมฆาลัยตดต่อรัฐอัสสัม และอำเภอสามอำเภอในรัฐอรุณาจัล ประเทศ เป็นพื้นที่ยุ่งเหยิง ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เป็นเวลาอีกสองเอดน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแตวันที่ 3 เดือนนี้