การผลิตทางอุตสาหกรรมอินเดียเติบโตที่ร้อยละ 2.1 เดือนกรกฎาคม

การผลิตทางอุตสาหกรรมอินเดียเติบโตที่ร้อยละ 2.1 เดือนกรกฎาคม ปีนี้ การผลิตทางอุตสาหกรรมอินเดียเติบโตที่ร้อยละ 4.5 เดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว และหดตัวที่ร้อยละ 0.2 ในเดือนมิถุนายน ปีนี้

ตามข้อมูลที่ออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันอังคาร  การผลิตทางอุตสาหกรรมอินเดียเติบโตที่ร้อยละ 0.1 เดือนกรกฎาคม ไฟฟ้าเพิ่มที่ร้อยละ 6.5 ในเดือนเดียวกัน  การผลิตสินค้าทุนหดตัวที่ร้อยละ 1 เดือนกรกฎาคม การผลิตสินค้าคงทนหดตัวที่ร้อยละ 1.3 แต่สินค้าไม่คงทนเพิ่มที่ร้อยละ 3.4 เดือนกรกฎาคม