กองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าความเหลี่ยมล้ำต่ำสูงได้เพิ่มขึ้นในจีน อินเดียและสหรัฐฯ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าแม้ความเหลี่ยมล้ำต่ำสูงได้ลดลดลงทั่วโลก แต่ จีน อินเดียและสหรัฐฯได้เห็นแนวโน้มสูงขึ้นในขีดระดับของความเหลี่ยมล้ำต่ำสูง

 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าแม้จะมีการศึกษา อนามัย และความเจริญก้าวหน้าในระยะหลายปีที่ผ่านมา  แต่ช่องว่างการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสาธารณสุขบริการระหว่างกลุ่มผู้มีรายได้ต่างกันในประชากรยังคงมีอยู่ในหลายๆประเทศ รวมทั้งประเทศพัฒนาแล้ว