สถานการณ์ด้านหมอกควันในนครเดลีคาดว่จะดีขึ้น หล้งวันพรุ่งนี้

 สถานการณ์ด้านหมอกควันในนครเดลีและอาณาบริเวณข้าเคียงคาดว่าจะดีขึ้น หล้งวันพรุ่งนี้   ระหว่างการเปิดเผยต่อ ผสขร. นายเทเวนทร์ ประธาน เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยากล่าววานนี้ว่านครเดลีจะมีหมอกควันหนาปกคลุมต่อเนื่องเป็นเวลาสองวันข้างหน้า ด้วยมลภาวะเป็นส่วนสำคัญเบื้องหลังปัญหานี้

 เมฆหมอกที่เป็นพิษที่อยู่เหนือเดลี หนา ส่งผลให้ทัศนวิสัยอยู่ที่ระดับศูนย์ ณ สถานที่ต่างๆ แม้แต่คุณภาพของอากาศเลวลง