อินเดียและฟิลิปปินส์ลงนามในความตกลงสี่ฉบับในด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านการป้องกัน และการเกษตร

 

อินเดียและฟิลิปปินส์ลงนามในความตกลงสี่ฉบับในด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านการป้องกันและการขนส่งลำเลียง การเกษตร วิสาหกิจจุลภาค ขนาดกลางและขนาดย่อม และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภากิจการโลกแห่งอินเดียกับสถาบันการต่างประเทศฟิลิปปินส์

 ระหว่างการประชุมทวิภาคี ระหว่างนายกรัฐมนตรีนเรนทร์ โมดี กับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ รอดริโก  ดูเตอร์เต ได้มีการเห็นพ้องว่าความร่วมมือทวิภาคึในด้านการก่อการร้ายและการส่งเสริมการค้าและการลงทุนจะสามารถเพิ่มพูนยิ่งขึ้น

 ด้วยทั้งสองประเทศเป็นผู้รับเคราะห์ของการก่อการร้าย ด้วยเหตุนี้ทั้งสองผู้นำจึงตัดสินใจที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในการยับยั้งอันตรายของการก่อการร้าย