อินเดียฉลองวันรัฐธรรมนูญ วันนี้

วันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญ  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 1949  อินเดียได้รับเอารัฐธรรมนูญ แต่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1950 ซึ่งเป็นนิมิตหมายแห่งศักราชใหม่ในประวัติศาสตร์ของอินเดีย  ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ถือปฏิบัติ วันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันรัฐธรรมนูญ

 กระทรวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เริ่มการรณรงค์ขอลายเซ็นต์ทางดิจิทัลเพื่อสร้างความตื่นตัวในหน้าที่ความรับผิดชอบพื้นฐานที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ   ประชาชนสามารถเข้าร่วมการรณรงค์โดยการกรอกฟอร์มออนไลน์