-สำนักงานวางนโยบายNITI Aayogตั้งเซลล์ผู้หญิงโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการประกอบการโดยสตรี

สำนักงานวางนโยบายNitiAayogจะจัดตั้งเซลล์ที่อุทิศแก่สตรีเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในประเทศ   นาย อมิตาป กานท์ผู้บริหารระดับสูงของNitiAayogกล่าวว่าเซลล์จะให้การสนับสนุนทุกทางแก่ผู้ประกอบการสตรี

เพื่อจัดการกับปัญหาการให้คำปรึกษานาย กานท์กล่าวว่าจะมีการให้ความสำคัญต่อโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงเพื่อก่อตั้งห้องทดลอง หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดผู้ประกอบการประจำปี 2017 เขากล่าวกับนักข่าวว่าเซลนี้จะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการสตรีและทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก