นาย เอ สุริยา ปรากาศ ได้รับแต่งตั้งซ้ำเป็นประธานคณะกรรมการประสาร ภารตี

นักหนังสื่อพิมพ์อาวุโส นาย เอ สุริยา ปรากาศ ได้รับแต่งตั้งซ้ำเป็นประธานคณะกรรมการประสาร ภารตี เป็นมสัยที่สองติดต่อกันจนถึงวันีท่ 8 กุมภาพันธ์ 2020

กระทรงสารนิเทสศและการกระจายเสียง ออกคำสั่งวานนี้ ภายหลังที่คณะกรรมการนำโดยรองประธานาธิบดี เอม เวงเกียะ นัยดู เสนอชื่อของนายปรากาศเพื่อตำแหน่งนี้

ประสาร ภาราตีดูแลการทำงานของสถานีวิทยุ ออล อินเดีย เรดิโอ และสถานีโทรทัศน์