นายอรุณ เจตลี รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลมีข้อผูกพันต่อการพิทักษ์ผลประโยชน์ของสถาบันการเงินและผู้ฝากเงิน

 

นายอรุณ เจตลี รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลมีข้อผูกพันต่อการพิทักษ์ผลประโยชน์ของสถาบันการเงินและผู้ฝากเงิน โดยอาศัยร่างกฎหมายการแก้ปัญหาทางการเงินและเงินประกันภัย 2017 ที่เสนอไว้

 นายอรุณกล่าวว่าร่างดังกล่าวข้างต้นนี้ยังค้างอยู่ที่คณะกรรมาธิการสามัญในรัฐสภา และรัฐบาลกลางมีข้อผูกพันต่อวัตถุประสงค์ของร่างฉบับนี้  การให้ข้อสังเกตของนายอรุณ ปรากฏออกมาท่ามกลางความหวั่นวิตกของผู้ฝากเงินธนาคาร