TDP decides to pull out of NDA govt at the Centre on the issue of special status to AP

พรรคเตเลคู เดสัมตัดสินใจถอนตัวจากรัฐบาลกลุ่มพันธมิตร เอ็นดีเอ ณ ส่วนกลาง เรื่องสถานะภาพพิเศษของรัฐอานธระประเทศ

พรรคเตเลคู เดสัมตัดสินใจถอนตัวจากรัฐบาลกลุมพันธมิตร เอ็นดีเอ ณ ส่วนกลาง เรื่องสถานะภาพพิเศษของรัฐอานธระประเทศ และขอให้รัฐมนตรีสองคนลาออกจากรัฐบาลโมดี วันนี้  ทั้งสองรัฐมนตรี คือ นายอโศก คชบดี ราชู รัฐมนตรีกระทรวงการบินพลเรือน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาย วาย เอส เจาดรี

ระหว่างกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมแถลงข่าว คืนที่แล้ว มุขมนตรีรัฐอานธระประเทศและหัวหน้าพรรคเตเลคู เดสัม นาย เอ็น จันทรบาบู นัยดู กล่าวว่าพรรคตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ  อย่างไรก็ตาม พรรคเตเลคู เดสัม ถอนตัวจากรัฐบาล แต่ไม่ถอนตัวจากกลุ่มพันธมิตร เอ็นดีเอ