ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับประชาชนเนื่องในวันปีใหม่ และเทศกาลเก็บเกี่ยว

ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ได้แสดงความยินดีกับประชาชนเนื่องในเทศกาลไวสาขี, วิษุ, รองคาลี บีหู, นาดา บรรษา, ไวสาขาดี,  ปุทันดู ปิรัปปู, ซึ่งฉลองในวันนี้ และวันพรุ่งนี้

ในสาร ประธานาธิบดี ราม นาถ โกวินท์ กล่าวว่า เทศกาลดังที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นสัญญาลักษณ์แห่งความสำคัญและความเคารพที่ให้กับการทำงานหนัก ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของอินเดีย ซึ่งฉลองและจะฉลองในส่วนต่างๆของประเทศ สะท้อนให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเน้นเอกภาพและความเข้าใจอัตลักษณ์แห่งพื้นฐานทางสังคม

รองประธานาธิบดี นายเอ็ม เวงเกียะ นัยดู กล่าวไว้ในสารแสดงความยินดีว่า เทศกาลดังที่กล่าวข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นประเพณีนิยมการทำเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมผสมของประเทศ และหวังว่าเทศกาลดังกล่าวนี้จะนำสันติภาพ ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความสามัคคีมาสู่ประเทศ