นายอรุณ เจตลีย์ จะทำสัตย์ปฏิญาณเป็นสมาชิกราชยสภา

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและกิจการนิติบุคคล นายอรุณ เจตลีย์ จะทำสัตย์ปฏิญาณเป็นสมาชิกราชยสภาวันนี้

นายเอ็ม เวงเกียะ นัยดู รองประธานาธิบดี และประธานราชยสภา จะเป็นผู้กล่าวนำคำทำสัตย์ปฏิญาณให้กับนายเจตลีย์ ในรัฐสภา  นายเจตลีย์ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกราชยสภาจากรัฐอุตตระประเทศ