ประธานาธิบดีโกวินท์ ให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายของรัฐบาลเดลี เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำสุด

ประธานาธิบดีราม นาถ โกวินท์ ให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายของรัฐบาลเดลี เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำสุด ซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้ นายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบแรงงานในนครเดลีจะเผชิญกับการปรับไหมเป็นเงิน 2 หมืน-5 หมื่นรูปี และจำคุกเป็นเวลา 1-3 ปี มุขมนตรีเดลี นายอรพินท์ เกชรีวาล กล่าวว่า กฎหมายที่ต่อเติมใหม่จะทำหน้าที่เป็นเครืองป้องปราบที่เข้มแข็งต่อนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำสุดแก่ลูกจ้าง

เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ว่าการนครเดลี นายอนิล ไบชัล ลงความเห็นชอบในการตัดสินใจของรัฐบาลเดลีที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสุดที่ร้อยละ 37 ให้กับกรรมกรที่ไม่มีทักษะ กึ่งทักาธ และมีทักษะ