คณะกรรมาธิการกฎหมายจะมีการปรึกษาหารือกับพรรคการเมืองเรื่องความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมๆกับการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐ

คณะกรรมาธิการกฎหมายจะมีการปรึกษาหารือเป็นเวลาสองวันกับพรรคการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นเรื่องความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมๆกับการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐ

คณะกรรมาธิการฯได้มีหนังสือถึงการเมืองระดับชาติ 7 พรรคและระดับท้องถิ่น 59 พรรค เพื่อการมีส่วนร่วมในการประชุม คณะกรรมาธิการฯได้จัดทำร่างเอกสารเรื่อง “การเลือกตั้งในเวลาเดี่ยวกัน-มุมมองทางรัฐธรรมนูญและทางกฎหมาย” และได้ขอความเห็นของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด รวมไปถึงพรรคการเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญ ข้าราชการ นักวิชาการ และสาธารณะชน เกี่ยวกับเอกสาร ก่อนหน้าการทำให้รายงานเสร็จสมบูรณ์และการส่งมอบรัฐบาล