-ศาลฎีกามีคำพิพากษายกเลิกการลงโทษทางอาญาการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเกย์

 

ศาลฎีกาได้ยกเลิกการลงโทษทางอาญา (decriminalization) ความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกันที่ยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่าย   สืบเนื่องจากคำร้องต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 377 แห่งประมวลกฎหมายอาญาอินเดีย ซึ่งระบุว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติ

โดยผู้พิพากษาศาลจำนวน 5 คน มีมติเอกฉันท์ในการยกเลิกการลงโทษดังกล่าว  ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ต่อเนื่องมา 158 ปีตั้งแต่ยุคอาณานิคม คณะผู้พิพากษาซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษา R F Nariman, M Khanwilkar, D Y Chandrachud และ Indu Malhotra ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่ามาตรา 377 ไม่สมเหตุสมผล   ไม่อาจยอมรับได้ และเป็นการละเมิดสิทธิในความเสมอภาค อย่างไรก็ตามศาลฎีการะบุว่าส่วนอื่นๆ ของมาตรา 377 ว่าด้วยการห้ามมีเพศสัมพันธ์ในเด็กและสัตว์ยังคงมีผลใช้บังคับตามเดิม

สหประชาชาติได้แสดงความยกย่องคำตัดสินของศาลฎีกาและกล่าวว่าการตัดสินจะเพิ่มความพยายามในการขจัดความอับอายและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  หรือ LGBTI และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตัดสินดังกล่าวจะเป็นการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานในคนกลุ่มนี้