รัฐบาลชื่นชมการประเมินของธนาคารกลางแห่งอินเดียในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ

รัฐบาลชื่นชมการประเมินของธนาคารกลางแห่งอินเดียในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ

นาสุภาศ จันทร์ คาร์ค ปลัดกรมกิจการเศรษฐกิจ กล่าวว่า การประเมินของคณะกรรมการนโยบายการเงินสอดประสานกับการประเมินของรัฐบาลในเรืองการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ

นายสุภาศฯ กล่าวว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินเพื่อรักษานโยบายดอกเบี้ยนั้น บางทีต้องการการสอบเทียบ