รูปแบบ รัสเซีย-อินเดีย-จีนในระดับสูงพร้อมปฏิบัติการ ณ การประชุมสุดยอด จี20

หลังจากเวลาล่วงเลยไป 12 ปี ผู้นำรัสเซียอินเดียและจีนพบกันนอกรอบการประชุม จี20 ในกรุงบัวโนส ไอเรซ  การพบกันมีขึ้นตามการริเริ่มของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมีย์ ปูติน

นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทร์ โมดี ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมีย์ ปูตินและประธานาธิบดีจีน ซี จิ่นเผิ่ง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างนานาซึ่งทั้งสามประเทศสามารถร่วมมือกัน  นายกฯโมดี เรียกการพบปะว่า “สุดยอด” และเชื่อว่า จะต่อยอดมิตรภาพระหว่างทั้งสามประเทศ และเติมเต็มสันติภาพโลก นอกจากนี้ ท่านยังออกความคิดห็นว่า ความร่วมมือกันจะเสริมสร้างเวทีระหว่างประเทศให้เข้มแข็งและจะส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ยิ่งๆขึ้นอีก

นอกจากนั้น ทั้งสามประเทศเห็นพ้องด้วยกับความสำคัญของการปฏิรูปและสร้างเสริมสถาบันพหุภาคี รวมถึงสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก และสถาบันการเงินทั่วโลก เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย เป็นต้นทั้งสามผู้นำ เชื่อว่า สถาบันพหุภาคีดังกล่าวนี้เอื้อประโยชน์ต่อโลก และเน้นผลประโยชน์และความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคี และเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้างเพื่อการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองทั่วโลก

เพื่อที่จะส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศและต่อยอดความร่วมมือโดยอาศัยองค์การพหุภาคี เช่น กลุ่มบริกส (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) องค์การความร่วมมือเซี้ยงไฮ้ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกทั้งสามผู้นำตกลงที่จะมีการปรึกษาหารือกันเป็นเนืองนิจ เพื่อเติมเต็มความร่วมมือ ทั้งสามผู้นำ เชื่อว่า กลไกดังกล่าวนี้จะช่วยให้ทั้งสามประเทศจัดการกับสิ่งท้าทายทั่วโลก เช่น การก่อการร้ายและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการแก้ไขความแตกต่างรอบด้าน ตลอดทั้งเอื้ออาทรในการช่วยเหลือภัยพิบัติและเพื่อนมนุษย์ เป็นต้น  นายกฯอินเดีย แสดงความกังวลเกี่ยวกับการบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง เนื่องข้อผูกพันที่เปราะบางของประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อที่จะดับความสงสัยจากตะวันตก โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และพันธมิตรทั้งสามประเทศ แฉว่า การรวมเข้ากันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อประเทศที่สาม แต่จะเอื้อาทรต่อประโยชน์ทั่วโลก การรวมกันของรัสเซีย อินเดียและ จีนเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าชื่นชม

ทั้งสามผู้นำ เชื่อว่า ความแข็งแกร่งของทั้งสามประเทศจะช่วยเสถียรภาพระหว่างประเทศ และสามารถขับเคลื่อนการควบคุมทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบระหว่างประเทศ

กลุ่ม RIC(รัสเซีย อินเดีย จีน) เป็นรูปแบบที่สำคัญสำหรับทั้งสามประเทศที่จะมีอำนาจโน้มน้าวโลก รวมถึงเศรษฐกิจโลกซึ่งประสบกับความไม่แน่นอนทั้งสามผู้นำ ยอมรับความสำคัญของความร่วมมือในรูปแบบRICและตกลงที่จะจัดการประชุมไตรภาคีต่อไป ณ การประชุมสุดยอดพหุภาคี นอกไปจากนั้น ยังเห็นพ้องที่จะต่อยอดการสอดประสาน การสร้างฉันทามติ และการเสริมสร้างความร่วมมือไตรภาคี เพื่อร่วมกันเติมเต็มสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาโลก

การรวมกันของรัสเซีย อินเดียและ จีน ในระหว่างการประชุม จี20 เป็นนิมิตหมายต่อต้านเอกภาคีนิยม การกำหนดโทษฝ่ายเดียว กลุ่มรัดกุม และการตั้งกำแพงภาษีศุลกากรสูง ทั้งสามผู้นำสนับสนุนหลักพหุภาคี และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ สถาบัน และระบียบที่ยึดกฎเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน

ระหว่างการประชุมสุดยอดจี20 อินเดียยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับญี่ปุ่นและสหรัฐฯในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั่วโลกและพหุภาคีในการประชุมไตรภาคีครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากจีนอวดอำนาจในย่านอินโด-แปซิฟิก ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์   นายกฯโมดี ยืนยันจุดยืนและวิสัยทัศน์ของอินเดียว่า อินเดียจะสานต่อเพื่อทำงานร่วมกับกลุ่มปรเทศ ‘JAI’–ญี่ปุ่นอเมริกาและอินเดีย

ท่ามกลางภาพรวมทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนึ้ มีความสำคัญที่อินเดียจะต้องทำให้มหาอำนาจทุกถ้วนหน้าเข้าสู่ดุลยภาพ ในลักษณาการที่รอบครอบ