อินเดียลงนามความตกลงกับเปรูเพื่อความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องภาษีศุลกากร

เมื่อวันพุธ อินเดียลงนามความตกลงกับเปรู เพาอความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องภาษีศุลกากร

ความตกลงดังกล่าวจะจัดหากรอบทางกฎหมายให้ เพื่อการแชร์สารนิเทศและข่างกรองระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรของทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ ความตกลงยังจะช่วยในการใช้กฎหมายภาษีศุลกากรอย่างเหมาะสม การป้องกันและการสอบสวนความผืดเกี่ยวกับภาษีศุลกากร