โลกสภาผ่านร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมความเป็นพลเมือง

โลกสภาผ่านร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมความเป็นพลเมือง  ร่างดังกล่าวมุ่งที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสัญชาติ 1955 เพื่อทำให้คนย้ายถิ่นโดยผิดกฎหมายที่เป็นชาวฮินดู สิกข์ พุทธ เชน ปาร์ซี และคริสต์ จากอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ และปากีสถาน มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อความเป็นพลเมือง

ตามกฎหมายสัญชาติ 1955 หนึ่งในข้อกำหนดเพื่อความเป็นพลเมืองโดยการแปลงสัญชาติ คือ ผู้ขอจะต้องอยู่ในอินเดียระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว และเป็นระยะ 11 ปีใน 14 ปีก่อน ร่างฯผ่อนผันเวลา 11 ปีลงเป็น 6 ปี สำหรับบุคคลที่เป็นชาวฮินดู สิกข์ พุทธ เชน ปาร์ซี และคริสต์ จากอัฟกานิสถาน บังกลาเทศ และปากีสถาน