รองมุขมนตรีรัฐพิหาร นาย สุศีล โมดี เป็นหัวหน้ากลุ่มรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบเรื่องความไม่พอเพียงของรายได้ของรัฐซึ่ได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่รัฐต่างๆเผชิญ

รองมุขมนตรีรัฐพิหาร นาย สุศีล โมดี เป็นหัวหน้ากลุ่มรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบเรื่องความไม่พอเพียงของรายได้ของรัฐซึ่ได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่รัฐต่างๆเผชิญ ติดตามมาจากการระกาศใช้ภาษีสินค้าและบริการ

สภาภาษีสินค้าและบริการ นำโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นายอรุณ     เจตลีย์ ได้ตัดสินใจจัดตั้งกลุ่มรัฐมนตรี ณ การประชุมเมื่อเร็วๆนี้   ตามประกาศของสภาภาษีสินค้าและบริการ คณะกรรมการจะเสนอแนะขั้นตอน้เพื่อต่อยอดการจัดเก็บภาษีอากร และจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และชี้แนะมาตรการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง